czwartek, 25 listopada 2010

Czy Chrystus jest Archaniołem Michałem jak twierdzą Świadkowie Jehowy?


1.  Czy Maria miała urodzić Jezusa, czy Michała?

Kiedy Józef dowiedział, że Maria jest w ciąży, chciał ją opuścić, ale anioł Pański do niego rzekł: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego. I urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechu jego (Mat. 1:20,21).
 
Wydawałoby się, że tekst ten w żaden sposób nie można podważyć. Świadkowie Jehowy  swoimi kanałami jak twierdzą dowiedzieli się, że: Jezus wprawdzie tak się nie nazywał, ale jako człowiek otrzymał zadanie odpowiadające znaczeniu tego imienia. Wszystko to, dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał, zanim przyszedł na ziemię i jest znany pod tym imieniem gdy powróci do nieba, gdzie przebywa jako wyniesiony do chwały duchowej Syn Boży.


Świadkowie Jehowy twierdzą że w  postępowaniu kierują się nauką apostołów...
(Dz. Ap. 2:42). Czy wierzysz, że Kościół wczesnochrześcijański trzymał się nauki
apostolskiej? 

Jeśli tak to, dlaczego apostołowie nie uczyli, że Jezus kiedy poszedł do nieba, przyjął ponoć pierwotne swoje imię Michał? Czy wyczekiwali w tej kwestii nowego światła lub objawienia?  Ależ nie. Cały Nowy Testament kieruje naszą uwagę na Mesjasza, jako Jezusa Chrystusa.

Czy Jezus Chrystus i archanioł Michał to ta sama osoba?
 
2. O Jezusie Czytamy
(Ewangelia Jana 20:28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
Tomasz nazywa Chrystusa swoim Panem oraz swoim Bogiem a nie archaniołem Michałem.

pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (1List Pawła do Tymoteusza. 2:5). Paweł nazywa Chrystusa pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Nazywa Go też człowiekiem, a nie aniołem lub archaniołem. W Chrystusie były dwie natury. Natura Boża i ludzka.
Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki (Daniela 8:25).  W księdze Daniela nazywa się Jezusa księciem książąt można to porównać do Pana Panów   1 List Pawła do Tymoteusza 6,15. To znaczy że Chrystus góruje nad wszystkim. Michała nazywa księciem, ale Jezusa nazywa Księciem Książąt Księga 12,1 Daniela

Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju (Izajasza 9:5). 
W księdze Izajasza Bóg Jahwe przypisuje Boski autorytet Chrystusowi. Gdy prorok zapowiada narodzenie Chrystusa mówi o nim jak o Bogu, nazywając Go "Bogiem Mocnym", "Ojcem Odwiecznym" są to określenia przypisywane wyłącznie Bogu Jahwe w Starym Testamencie, a Bóg odnosi te określenia również do Syna
3. O Michale
W starym Testamencie nie występuje imię archanioł. Tylko dwa razy użyto takiego określenia w Biblii, uczyniono to w dwóch fragmentach:    1List Pawła Ap. do Tesaloniczan 4:16;  W Księdze Judy 9 werset. W pierwszym Liście do Tesaloniczan Słowo Boże nie wyjaśnia nam o jakiego archanioła chodzi. Informuje nas tylko, że przyjście Pana będzie poprzedzał głos archanioła.  Świadkowie Jehowy powołując się na tekst z  1 Tesaloniczan 4,16 mówią że owym archaniołem jest Jezus Chrystus, który jednocześnie jest Michałem. Wygląda to tak jakby Jezus sam zapowiadał swoje przyjście. 
Aby potwierdzić swoją wersje, zmienili znaczenie teksu w swoich Bibliach.
W przekładzie Nowego Świata, (przekład Ś.J) ten tekst brzmi:
1Ts 4:16  ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi.  
Świadkowie w swojej Biblii sugerują, że Pan zstępuje z głosem archanielskim. Własciwie przetłumaczony tekst z greckiego powinien brzmieć:
1Ts 4:16   Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. (Przekład Nowego Przymierza) poniżej podaje jeszcze przekład Biblii Tysiąclecia:
1 Tesaloniczan 4:16  Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Właściwie przetłumaczony tekst rozróznia między Panem Jezusum, a archaniołem.


 Michał to tylko "jeden z pierwszych książąt" anielskich (Daniela 10:13), a zatem jest ich więcej.
 I zatrąbił siódmy anioł;
i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem
przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie
na wieki wieków
(Obj. 11:15).

4. Za kogo uważano Jezusa?
 Za kogo ludzie uważali Syna Człowieczego? i A za kogo wy Mnie uważacie"  Pytał Jezus
(Mat 16:13, 16).
Nie odpowiadali, że za Michała. Taką odpowiedź dają jedynie Ś.J. W innych fragmentach Pisma Św. czytamy:
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów (1 Tym 5:21).
Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat", lecz "Chrystusowi (Hebr. 2:5, 8.).
 Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie (...), a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa   List Judy wers 4.
Gdy zaś archanioł Michał tocząc sprawę z diabłem o ciało Mojżesza (list Judy wers 9).
nie mógł samodzielnie wydać wyroku potępiającego, na szatana,  Pan Jezus mógł to zrobić i wielokrotnie, to robił dowodząc tym samym, że nie jest On Archaniołem Michałem. Jest większym od niego, jest Synem Bożym
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła    (Hebr. 2:14).
5. Wojna w niebie     
To nie Pan Jezus, ale Michał i jego aniołowie stoczyli bój. Michał nie
zniszczył szatana, ale zepchnął go z dostępu do okręgów niebieskich
(Efez. 6:12). Wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczyli smok i aniołowie jego (Obj. 12:7).

6.  Kto objawił się Pawłowi?
Kto jesteś Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz (Dzieje. Ap. 9:5). Pan Jezus nie przedstawił się, że jest Michałem, choć już był w niebie, ale przedstawił się jako Jezus. Apostoł Paweł rozpoznał Go jak Jezusa Chrystusa, a nie Michała.

7.  Jak do Jezusa zwracali się uczniowie?
Nigdy żaden z uczniów nie zwracał się do Jezusa "Michale" lub "aniele", Imię Jezusa pozostaje niezmienne, nawet wtedy gdy Bóg wzbudził go martwych i posadził po swojej prawicy w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, mocą, panowaniem, i
wszelkim imieniem, jakie może być wymienne, nie tylko w tym wieku, ale
i w przyszłym (Efez. 1:20,21).

Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na  wieki (Hebr. 13:8).
Apostoł Paweł przestrzegał przed ludźmi głoszącymi innego Jezusa mówiąc:
 Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa jakiegośmy wam nie głosili (...), znosicie to spokojnie (2Kor 11:4.).
 Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem (Kol. 2:18).
Apostoł Paweł przestrzegał zbory przed oddawaniem czci aniołom, gdyby wierzyli, że Jezus jest aniołem, to dokładnie czynili by to, przed czym przestrzegali, a przecież tak nie było. Autor Listu do Hebrajczyków pisze wprost: I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię (...) Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży (Hebr. 1:4,6). Chrystus uczy: Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał (Jana 5:23). A zatem Jezus i anioł lub archanioł  to różne osoby.

8.  Pan Jezus, a nie Michał przyjdzie z aniołami swymi
gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej (2 Tes. 1:7).

W publikacjach Świadków Jehowy możemy przeczytać, że Michał już od dawna był z 'ludem Daniela', z Izraelitami. Towarzyszył im na
pustyni i stawał po ich stronie w zmaganiach z duchowymi "książętami"
starożytnych potęg światowych (...) Urodził się na ziemi jako człowiek, otrzymał imię Jezus i stał się długo wyczekiwanym Mesjaszem, "nasieniem" obiecanym Abrahamowi, przodkowi Daniela (...).

Gdyby Pan Jezus był Michałem nie mogłaby w nim mieszkać cała Pełnia Bóstwa, tak, jak tego uczyli apostołowie, w Słowie Bożym czytamy:
w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. (...) On jest głową
wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności (Kol. 2:9,10).

Apostoł Jan wyraźnie odróżnia Baranka, czyli Jezusa od aniołów
(Obj.14:10).
Mimo takich faktów i jasnego świadectwa Pisma Św. Ciało kierownicze Świadków Jehowy  nie chce uznać, że Pan Jezus Chrystus nie jest Archaniołem Michałem i nigdy nim nie był. Zarówno w tym czasie zanim zszedł na ziemię jak i po zmartwychwstaniu. Jezus przyjdzie sądzić świat nie jako anioł, ale z aniołami swymi. Apostoł Paweł narażając się na
szyderstwa tłumu, z odwagą głosił: Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych (Dz. Ap. 17:31).

 Kamienowany Szczepan nie zobaczył w niebie Michała, ale: Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej (Dz. Ap. 7:56).
Paweł umacniając w wierze i poznaniu młodego Tymoteusza, przekonuje go:, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi (nie Michał), ale człowiek Chrystus Jezus (1 Tym. 2:5). Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni (1 Kor. 15;22). W Chrystusie, a nie w archaniele Michale dokona się zmartwychwstanie.

9.    Michał, a czasy ostateczne
W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, opiekun synów twojego narodu. Będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd naród istnieje, aż do tego czasu. W tym czasie
zostanie oswobodzony twój naród, wszyscy, którzy się znajdą wpisani w
księdze. Wielu śpiących w prochu ziemi obudzi się: jedni do życia
wiecznego, inni ku hańbie i wiekuistej zgrozie (Dan. 12:1-2 BP).

Tekst mówi wyraźnie, że Michał miał powstać w czasie wielkiego ucisku.

Świadkowie Jehowy twierdzą, że w 1914 roku ucisk się nie rozpoczął, choć "niewolnik" wielokrotnie zapowiadał rozpoczęcie tegoż ucisku.  Wiele  razy go odwoływał, ponieważ
poniższy tekst biblijny cały czas nie pasował do głoszonej  teorii:
Że na dany znak, na głos archanioła i dźwięku trąby Bożej, sam Pan zstąpi
z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną  pierwsi (1 Tes. 4;16).
Według nauki Świadków Jehowy Jezus zamienia się w archanioła i
zapowiada sam siebie. Natomiast tekst wyraźnie przekonuje, że
nadchodzącego po raz kolejny Jezusa, zapowiada trąbieniem archanioł.
Czy można jednym zdaniem zaprzeczyć Słowu Bożemu?

10.  Kim więc jest Jezus Chrystus?

Tyś jest Synem moim, (nie archaniołem) Jam cię dziś zrodził? (...) Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? (...) Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś  sprawiedliwość, a znienawidziłeś  nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój,
olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (...) A do którego z
aniołów powiedział kiedy: Siądź  po prawicy mojej, aż położę
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich (Hebr. 1:5-10,13).

Z podanego wyżej fragmentu jasno wynika, że Chrystus nie jest Aniołem, ale Synem Boga zrodzonym a nie stworzonym(Jana 1:18) (Psalm 2,7). On jest z Boga. Jeśli człowiek zrodzi kogoś to kim jest ta osoba? Oczywiście człowiekiem. A pismo Św. mówi że Bóg zrodził swojego Syna. Kim więc On jest, oczywiście Bogiem. Między Ojcem a Synem jest zupełnie inna relacja niż między ojcem, a aniołami. Bóg ogłasza by oddawali mu cześć (Jezusowi) wszyscy aniołowie łącznie z Michałem. Autor listu do Hebrajczyków przedstawia Jezusa jako kogoś kto panuje nad Aniołami mimo ich wielkiej mocy. Syn Boży jest tym, który stwarzał aniołów razem z Ojcem. Bóg Ojciec nazywa swojego Syna Bogiem, mówi o nim, że jego tron jest wieczny, a On sam jest Królem, który panuje.
W liście do Kolosan 1:16 czytamy  ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało.

11.  Miejsce aniołów
Bóg jest Bogiem porządku. Dlatego każdemu z aniołów wyznaczył określone miejsce. Jednych nazwał Cherubinami, innych Serafinami a jeszcze innych aniołami.
Samo słowo anioł (grec. angelos) znaczy poseł, wysłannik,
zwiastun. Biblia w wielu miejscach informuje nas o aniołach posłanych
przez Boga na pomoc Jego sługom, znajdującym się w trudnych chwilach.
Na podstawie Pisma możemy się przekonać, że aniołowie mają swoje
imiona. Do Marii, matki Pana Jezusa, został wysłany anioł imieniem
Gabriel, aby jej obwieścić, że urodzi Syna Najwyższego. Uwięziony Piotr
został uwolniony przez anioła, choć był skuty łańcuchami i spał między
dwoma żołnierzami:
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; (...) I opadły łańcuchy z jego rąk. (...) i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go (Dz. Ap. 12:7,10). To właśnie o tych posłańcach Pan Jezus powiedział: ...aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Mat.18: 10). Aniołowie ich - czyi? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? (Hebr. 1:14).
Księga proroka Daniela pozwala nam uswiadomić sobie fakt, że aniołowie
toczą bój z mocami ciemności i je pokonują. Kiedy Daniel miał widzenie,
Bóg wysłał swego anioła, aby mu je wyłożył. Ale proroctwo zostało
wytłumaczone dopiero po 21 dniach. Czy oznaczało to, że tyle czasu
potrzebował anioł Pański, by pokonać drogę z nieba na ziemię? Biblia
donosi nam, jaka była tego przyczyna:

Lecz
książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez
dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt
anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy
księciu anielskim królestwa perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić,
co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów
dotyczy dni przyszłych (Dan. 10:13-14).

Anioł ten nie mógł spędzić z Danielem więcej czasu: ...Lecz
teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy
wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. (...) I nie ma
ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz
Michała, waszego księcia anielskiego. (Dan. 10:20-21)
Anioł, który odwiedził Daniela nie podał swego imienia. Istotny jest fakt, iż bardzo
mocno podkreślił rolę jaką odgrywa w pokonywaniu złych aniołów, Michał
książę anielski.
Kiedy Jan apostoł upadł do nóg anioła, który mu przedstawiał wizję, usłyszała od niego: Nie czyń tego! Jestem współ-sługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (Obj. 22:8,9).

12.Wnioski
Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę
przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy
oczekujecie, to jest anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto
nadejdzie mówi Jahwe Zastępów (Mal. 3:1 ).

Zwrot "Przygotować drogę" występuje kilka razy w proroctwie Izajasza (40:3; 57:14;
62:10), i jest nawiązaniem do starożytnego zwyczaju. Przed monarchą,
odbywającym podróż po kraju, biegł herold nawołując do usunięcia się z
drogi. Ponieważ tutaj tym władcą jest Jahwe, kto ma być tym przepowiedzianym posłem, wysłańcem? W ST najczęściej posłem Bożym jest anioł (2 Sam. 24:16), czasem prorok (Aggeusza 1:13), cały lud izraelski (Izaj. 42:19). Niekiedy Jahwe występuje w takiej funkcji (1 Mojż.48:16). Ale to utożsamienie nie może występować tam, gdzie chodzi o
wysłanie z misją. Może tu tylko chodzić o anioła lub człowieka.
Odróżnienie posła od Pana jest w tekście zupełnie wyraźne.
Twierdzenie, że Jan Chrzciciel, Jezus, Eliasz zostali nazwani aniołami, to niczego nie dowodzi. Po prostu są wysłannikami
Więc, ani Jan nie jest aniołem w pełnym tego słowa znaczeniu, ani Chrystus (jest On wysłannikiem Ojca - Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony (Jana 3:17).
W wielu tekstach biblijnych aniołowie odróżnieni są od Chrystusa:
1Kor 4:9, Kol 2:18, Ga 3:19, Łuk 12:8, 2Tes 1:7, 1Tm 3:16, 1P 3:22, Hebr
1:6, 7n., 1P 1:11, 1J 4:2   
Musimy przewidywać praktyczne konsekwencje naszych koncepcji zamysłów czy projektów. Nie wolno sobie dowolnie interpretować Słowa Bożego. Ono nie służy do robienia biznesu, ani do zasłaniania się aby przepchnąć swoja hipotezę, teorię zwodnicza naukę. Bóg jest cierpliwy, ale jest konsekwentny w swym działaniu. To, że coś się nam udało, że to działa to wcale nie oznacza, ze za tym musi stać Bóg. On pozwala szatanowi istnieć, ale ten przeciwnik zna swój koniec. Bóg każdemu człowiekowi przedkłada błogosławieństwo i przekleństwo. Każdy ma prawo wybierać. Wybierz abyś mógł żyć, nie tylko docześnie ale wiecznie.
Musimy znać historię Biblii i Kościoła. To one historyczne doniesienia informują nas o różnych przekrętach, zwodniczych naukach. Trwaj w nauce proroków Jezusa i apostołów. Słowo Boże nigdy nie zawodzi. To, że czegoś nie wiesz lub potrafisz powiedzieć, że czegoś
nie rozumiesz, nie czyni cię gorszym, ale roztropnym Bożym sługą.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń